ตารางสีผ้าโซลอน

หมายเหตุ: ตารางสีผ้าในหน้าเว็บไซต์ใช้เพื่อเป็นไกด์แนวสีเท่านั้น สีอาจจะผิดเพี้ยนจากสีของผ้าจริงถึง 20%
และสีผ้าของจริงก็อาจมีการผิดเพี้ยนบ้างขึ้นอยู่กับล๊อตที่ผลิต

ตารางสีผ้าโซลอน